بایگانی برچسب ها: اموال منقول

تأمین دلیل به چه منظور استفاده می شود؟

تأمین در لغت به معنای ایمن سازی و امنیت است، و زمینه حقوقی این کلمه [...]