بایگانی برچسب ها: حق طلاق

چه مدارکی برای گرفتن حق طلاق لازم است؟

قانون، حق طلاق را به نفع مردان تعریف کرده است که این موضوع باعث می‌ [...]

آیا برای طلاق خلع رضایت شوهر لازم است؟

وقتی زوج و زوجه قادر به ادامۀ زندگی با یکدیگر نباشند به ناچار موضوع طلاق [...]

اگر مرد بیمار باشد زن می تواند طلاق بگیرد؟

قبل از هر چیز باید بیان کنم که بر اساس ماده 133 قانون مدنی حق [...]