بایگانی برچسب ها: مستثنیات دین

چگونگی تنظیم دادخواست اعسار در مهریه

طبق ماده 277 قانون مدنی:«متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع [...]